Közös adatkezelésre vonatkozó tájékoztató a Job Force Iskolaszövetkezet részére megadott egyes adatoknak Job Force iskolaszövetkezet általi átmeneti kezeléséről és a Work Force Kft. részére történő átadásáról

KÖZÖS ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ A JOB FORCE ISKOLASZÖVETKEZET RÉSZÉRE MEGADOTT EGYES ADATOKNAK JOB FORCE ISKOLASZÖVETKEZET ÁLTALI ÁTMENETI KEZELÉSÉRŐL ÉS A WORK FORCE KFT. RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁRÓL Alulírott Job Force Iskolaszövetkezet és a Work Force Kft., mint közös adatkezelők (a továbbiakban önállóan Adatkezelő, illetve együttesen Adatkezelők) ezúton tájékoztatjuk a tisztelt érintetteket, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel a Job Force Iskolaszövetkezetnél foglalkoztatási szolgáltatások iránt érdeklődők (álláskeresők/pályázók) személyes adatait azok esetében, akiknél bármely okból megállapítást nyer, hogy mint jelentkező (pályázó) nem vagy jogosult arra, hogy a Job Force Iskolaszövetkezetnél iskolaszövetkezeti foglalkoztatás keretében kerüljön foglalkoztatásra. Az álláskeresői/pályázói adatok biztonsága fontos számunkra, a közös adatkezelési tevékenységünk körében megszerzett adatok kezelését Magyarország Alaptörvényében foglaltakkal, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezéseivel összhangban végezzük. 1) A közös adatkezelők adatai: Job Force Iskolaszövetkezet székhelye: H-2161 Csomád, Akácos utca 15.; cégjegyzékszáma: Cg. 13-02-051379 képviseli: Mezei Gergely az igazgatóság elnöke telefonszám: +36 (1) 785-4828 postai cím: 1134 Budapest, Váci út 47. e-mail cím: ugyfelszolgalat@job-force.hu honlap: www.job-force.hu (a továbbiakban: Job Force Iskolaszövetkezet) Work Force Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 1134 Budapest, Váci út 47., 1. emelet; cégjegyzékszáma: 01-09-198948) képviseli: Csákvári Iván Róbert ügyvezető telefonszám: +36 (1) 354 3434 postai cím: 1134 Budapest, Váci út 47. e-mail cím: titkarsag@work-force.hu honlap: www.workforce.hu (a továbbiakban: Work Force Kft.) Az Adatkezelők adatvédelmi tisztviselője Az adatvédelmi tisztviselő neve: Csetneki Ügyvédi Iroda Az adatvédelmi tisztviselő székhelye: 1051 Budapest, Sas utca 1. III. emelet 1. Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: gdpr@csetneki.eu Az adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +3670 415-4454 2. Az adatkezelés jogalapja: A Job Force Iskolaszövetkezet részére - a Job Force Iskolaszövetkezet által üzemeltetett közösségi média felületen, álláshirdetési portálon vagy szakmai hálózati webhelyen - megadott alábbi személyes adataidnak (i) a Job Force Iskolaszövetkezet általi - az alábbiakban meghatározott célokra történő - átmeneti kezelése és a Work Force Kft. részére történő átadása; valamint (ii) a fenti (i) alpontban hivatkozott adatátadást követően a Work Force Kft. általi további kezelése előzetes kifejezett és önkéntes hozzájárulásodon alapul. A Job Force Iskolaszövetkezet lehetővé teszi azon ún. „opt-out” választásod jelzését, miszerint amennyiben bármely okból megállapítást nyer, hogy mint jelentkező (pályázó) nem vagy jogosult arra, hogy a Job Force Iskolaszövetkezetnél iskolaszövetkezeti foglalkoztatás keretében kerülj foglalkoztatásra, akkor a Job Force Iskolaszövetkezet a személyes adataidat ne adja át a Work Force Kft. részére. 3. A közös adatkezelés célja Az adatkezelés céljait és eszközeit, mint Adatkezelők az alábbiak szerint határozzuk meg: A Job Force Iskolaszövetkezet abból a célból kezeli személyes adataidat, hogy amennyiben a Job Force Iskolaszövetkezethez történő jelentkezésed során arra vonatkozó kifejezett megjelölést teszel vagy - ennek hiányában is - egyéb okból megállapítást nyer, hogy mint jelentkező (pályázó) nem vagy jogosult arra, hogy a Job Force Iskolaszövetkezetnél iskolaszövetkezeti foglalkoztatás keretében kerülj foglalkoztatásra, akkor a Job Force Iskolaszövetkezet a személyes adataidat átadhassa a Work Force Kft. részére annak érdekében, hogy a Work Force Kft. munkaerő-kölcsönzési, munkaerő-közvetítési és egyéb szolgáltatásairól, állásajánlatokról és pályázati lehetőségekről közvetlenül tájékoztathasson. A Work Force Kft. abból a célból kezeli a részére, a Job Force Iskolaszövetkezet által átadott személyes adataidat, hogy a Work Force Kft. munkaerő-kölcsönzési, munkaerő-közvetítési és egyéb szolgáltatásairól, állásajánlatokról és pályázati lehetőségekről közvetlenül tájékoztathasson. 4. A közös adatkezelés eszközei A közös adatkezelés eszközeit a Job Force Iskolaszövetkezet által üzemeltetett azon közösségi média felületek, álláshirdetési portálok vagy szakmai hálózati webhelyek jelentik, amelyre a Job Force Iskolaszövetkezetnél foglalkoztatási szolgáltatások iránt érdeklődők (álláskeresők/pályázók) a személyes adataikat feltöltik. 5. Adattovábbítás, adatfeldolgozás A Job Force Iskolaszövetkezet személyes adataidat a Work Force Kft.-hez továbbítja a fenti célból történő adatkezelésre. Az Adatkezelők fenntartják a jogot arra, hogy adatfeldolgozót vegyenek igénybe a szolgáltatásaira, állásajánlataira és pályázati lehetőségeire vonatkozó tájékoztatás, illetve ezzel összefüggésben személyes adataid feldolgozása során. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adott Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, tárolhatja és őrzi, és köteles betartani az adatkezelésre, adatbiztonságra vonatkozó elveket. 6. Kezelt adatok köre Az Adatkezelők - a Job Force Iskolaszövetkezethez történő jelentkezésed során általad bármilyen formában megadott - következő személyes adatokat kezeli: nevedet, lakóhelyedet, tartózkodási helyedet, életkorodat, oktatási intézményed nevét, oktatási szakod megjelölését, valamint a nyelvtudásoddal, szakmai tapasztalatoddal, valamint jogosítványod meglétével kapcsolatos adatokat. 7. Adatkezelés időtartama A Job Force Iskolaszövetkezet az általad megadott személyes adatokat törli, amennyiben - az adatoknak a Work Force Kft. részére történő továbbítása megtörtént; - bármely okból megállapítást nyer, hogy mint jelentkező (pályázó) nem vagy jogosult arra, hogy a Job Force Iskolaszövetkezetnél iskolaszövetkezeti foglalkoztatás keretében kerülj foglalkoztatásra és nem járultál hozzá a személyes adataidnak a Work Force Kft. részére történő továbbításhoz; - azok kezelése jogellenes vagy jogszabály a törlést elrendeli; - az érintett azt kéri; - az adat hiányos vagy téves, és az a felhasználásukat lehetetlenné teszi; - azt hatóság vagy bíróság elrendeli. A Work Force Kft. a megadott adataidat törli, amennyiben - azok kezelése jogellenes vagy jogszabály a törlést elrendeli; - az érintett azt kéri; - az adat hiányos vagy téves, és az a felhasználásukat lehetetlenné teszi; - az adatkezelés célja megszűnt, - azt hatóság vagy bíróság elrendeli. A jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével bármikor kérheted adataid törlését, tiltakozhatsz az adatkezeléssel szemben az Adatkezelőnél. Amennyiben kéred, úgy az Adatkezelő a kérelem kézhezvételét követő 3 (három) napon belül gondoskodik az adataid törléséről. Amennyiben az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásodat visszavonod, az esetben az Adatkezelő a visszavonást követően is jogosult adataid kezelésére az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése, vagy az Adatkezelő, illetve harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítése céljából. Az Adatkezelő törli személyes adataidat – ide nem értve a jogszabályon alapuló adatkezelést, amelyek időtartamát külön jogszabályok határozzák meg -, ha az adatok felvételét (Adatkezelő részére történt átadását) követően 5 (öt) év eltelt. 8. Jogok és jogorvoslati lehetőségek Az adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjen. Amennyiben ezzel kapcsolatban kifogásod lenne, haladéktalanul keress fel minket! Amennyiben úgy véled, hogy az adott Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez való jogodat, és a panaszod általunk történő kivizsgálásával nem vagy elégedett, úgy az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhetsz a hatáskörrel rendelkező szerveknél: Kérheted a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítéségét (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9, tel: 06 (1) 391 1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, A panaszügyintézés rendje itt érhető el: http://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html Továbbá a jogaid megsértése miatt bírósági eljárást is kezdeményezhetsz, a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt. 9. Egyéb rendelkezések A jelen tájékoztatóra a magyar jog, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény rendelkezései valamint az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelet szabályai (GDPR) az irányadók. Kelt: Budapest, 2020. december 17. Job Force Iskolaszövetkezet Work Force Kft.