Az „Ajánld nekünk diákmunkára barátodat” elnevezésű nyereményjáték szabályzata

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Az „Ajánld nekünk diákmunkára barátodat” elnevezésű nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a nyereményjáték szervezője, a Job Force Iskolaszövetkezet (székhelye: H-1134 Budapest, Váci út 49.; cégjegyzékszáma: Cg. 13 02 051379, a továbbiakban: Szervező) által a http://job-force.hu weboldalon, a https://www.instagram.com/job_force_iskolaszovetkezet/ és a https://www.facebook.com/jobforceiskolaszov oldalon meghirdetett és további weboldalakon valamint további közösségi média felületeken (Instagram, Facebook) és hírlevelekben népszerűsített ingyenes nyereményjátékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék).

Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a hivatkozott közösségi oldalakkal (Facebook, Instagram), valamint a hivatkozott közösségi oldalak semmilyen módon nem szponzorálják, nem támogatják, nem szervezik a Játékot, így a hivatkozott közösségi oldalakat a Játékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem kötelesek és nem is jogosultak. A Játék tartalmáért kizárólag a Szervező felelős.

A Játékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Játékban való részvétellel a résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

1.A Játék időtartama:

A Játék 2020. 11.23. – 2020.12.15. között kerül megszervezésre. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett ajánlások érvénytelenek.

2.A Játékban résztvevő személyek A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos), és a Játék meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a Játékban.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.); • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő, támogató cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

3. Jelentkezés a Játékra

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a résztvevő/Játékos az ajánlott telefonszámát és nevét elküldje e-mailben a toborzas@job-force.hu e-mail címre és elfogadja a http://job-force.hu weboldalon közzétett Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat. Az ajánlás elküldésével a Játékos hozzájárulását adja ahhoz, hogy részére a Szervező az általa megadott e-mail címre hírlevelet és reklámanyagokat küldjön meg.

A Nyereményjátékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

4. Nyeremények, nyertes kiválasztása

Nyeremény: Az ajánlók között kisorsolunk 3 db, egyenként 7.500 Ft értékű H&M vásárlási utalványt. A sorsolásra 2020. december 15-én 15:00-kor kerül sor a Job Force Iskolaszövetkezet fent nevezett Facebook oldalán. A Nyeremény másra át nem ruházható, és nem váltható át készpénzre. A sorsolás helyszíne: Facebook live. A sorsolásról videofelvétel, valamint írásbeli jegyzőkönyv készül.

5. A nyertesek értesítése, a Nyeremény kézbesítése

A Szervező a sorsolás nyerteseinek a nevét a job-force.hu weboldalon és a fent nevezett Job Force Iskolaszövetkezet Facebook és Instagram oldalakon közzéteszi, valamint a nyertest a sorsolást követően 1 (egy) órán belül e-mailben értesíti a Nyeremény átvételének részleteiről. A Nyereményt a nyertes részére kipostázzuk.

A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota miatt nem értesül a Nyereményről. Amennyiben a nyertes a Nyereményt az első postai kézbesítés esetén nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti, és egyéb kártérítést vagy kártalanítást sem követelhet ezzel összefüggésben.

6. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a 3. pontban említett Adatvédelmi Szabályzat, valamint a jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül. A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Job Force Iskolaszövezetkezet nyereményjáték adatbázisába kerüljenek, és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint: • az ajánlott személy és az ajánló személy adatainak Szervező részére történő átadásával a Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait - nevét, telefonszámát, e-mail címét és lakcímét - a Szervező kezelje a Játék ideje alatt, azokat a nyertes kiértesítéséhez és a nyeremény átvételéhez felhasználja, továbbá a nyertes nevét, valamint a Nyeremény átvétele alkalmával róla készült fotót vagy audiovizuális felvételt a Facebook/Instagram oldalán, illetve honlapján közzétegye; • a nyertes Játékos név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze; • valamint a postázáskor az adatfeldolgozóként eljáró Magyar Posta Zrt. részére átadja.

A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Nyereményjátékban való részvételét is megszüntetheti, amennyiben adatok hiányában a Nyereményjátékban való részvétele technikailag nem lehetséges. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, fordulhat az illetékes bírósághoz vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; (honlap: www.naih.hu; Telefon: +36-1-3911400).

7. Felelősségkizárás

A Játékos által megadott adatok hiányosságáért (a jelentkezéskor történő név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Szervező a Nyeremény minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről. A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért. Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

8.Adózás, költségek

A Nyereményhez tartozó esetleges adó – és járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és az adóvonzat kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

9. Egyéb

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás és kártérítési kötelezettség nélkül egyoldalúan módosítsa, ideértve a Játék felfüggesztését és megszűntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a http://job-force.hu honlapon nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2020.11.19.

Job Force Iskolaszövetkezet Szervező