Tájékoztató személyes adatok feletti rendelkezésről

A jogszabály Önnek az általunk, a Job Force Iskolaszövetkezet (székhelye: H-2161 Csomád, Akácos utca 15.; cégjegyzékszáma: Cg. 13-02-051379) által kezelt személyes adatok fölött is rendelkezési jogot biztosít, amelyet mi minden tekintetben szem előtt tartunk. Üzeneteinek, megkereséseinek a jogszabályi keretek között eleget teszünk, ebből a célból hangüzeneteit, írásos és szóbeli nyilatkozatait megőrizhetjük. Ön legalább az alábbi jogosultságokkal élhet (az ugyfelszolgalat@job-force.hu e-mail címen vagy a H-1134 Budapest, Váci út 47. postai címen előterjesztett kérelem útján): .
 

1. Tiltakozáshoz való jog: Az Ön adatait jogos érdekeinkre tekintettel felhasználhatjuk. Ez ellen Önnek jogában áll tiltakozni. Amennyiben Ön így tesz, mi tiltakozását 30 napon belül kivizsgáljuk (e határidőt mi az Ön érdekeit leginkább szolgáló, szabályszerű eljárás lefolytatása érdekében egy alkalommal meghosszabbíthatjuk). Vizsgálatunk ideje alatt az Ön adatainak használata tekintetében az Ön számára legméltányosabb módon igyekszünk eljárni.

2. Hozzájárulás visszavonásához való jog: Amennyiben az Ön adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, Ön mindvégig jogosult marad arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. Fontos kiemelni, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén előfordulhat, hogy nem fogjuk tudni Önnek az Ön számára legmegfelelőbb szolgáltatásokat nyújtani.

3. A kezelt adatok megismeréséhez való jog: Az adatkezelésünk teljes időtartama alatt Önnek jogában áll tőlünk tájékoztatást kérni arról, hogy milyen adatokat tárolunk Önről egy adott pillanatban, és kérheti adatainak módosítását, frissítését, törlését. Mi az Ön kérésének teljesítése érdekében Öntől további személyes adatokat kérhetünk. Kérésének teljesítését csak a jogszabály által megjelölt körben, indokolt esetben tagadhatjuk meg.

4. Törléshez való jog: Bizonyos esetekben jogában áll személyes adatainak törlését kérni tőlünk. Amennyiben Ön ilyen kérelemmel fordul hozzánk, mi megkeresését 30 napon belül kivizsgáljuk (e határidőt mi az Ön érdekeit leginkább szolgáló, szabályszerű eljárás lefolytatása érdekében egy alkalommal meghosszabbíthatjuk). Vizsgálatunk ideje alatt az Ön adatainak használata tekintetében az Ön számára legméltányosabb módon igyekszünk eljárni. Amennyiben kérelmét elfogadjuk és adatait töröljük, nevét azok között rögzítjük, akikkel a jövőben bizonyosan nem lépünk kapcsolatba. Ön ez ellen is jogosult tiltakozni, ez esetben nevét ezen adatbázisból is töröljük.

5. Adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatokat átvigye tőlünk egy másik adatkezelőhöz. Kérésére az Ön adatait a másik adatkezelőhöz továbbítjuk, vagy Önnek a kezelt adatokról egy másolatot biztosítunk egy általánosan használt, géppel olvasható formátumban.

6. Panasztételi jog: Ön jogosult panaszával az alábbi elérhetőségen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu