Adatkezelési tájékoztató a veszély esetén értesítendő személyek kapcsolattartói adatairól

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Job Force Iskolaszövetkezet munkavállalóinak

„veszély esetén értesítendő” személyekként megjelölt

kapcsolattartói részére

Adatvédelmi tájékoztatónk ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel a Job Force Iskolaszövetkezet munkavállalói által, a „veszély esetén értesítendő” személyekre (kapcsolattartókra) vonatkozóan megadott személyes adatokat. A személyes adatok biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások - beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) - teljes szem előtt tartásával végezzük.

A Job Force Iskolaszövetkezet ezennel az alábbiak szerint tájékoztatja a munkavállalói által „veszély esetén értesítendőként” meghatározott személyeket a személyes adataik kezeléséről:

1. Adatkezelő

A „veszély esetén értesítendő” személyek kapcsolattartói adatai adatkezelőjeként a Job Force Iskolaszövetkezet (székhelye: H-2161 Csomád, Akácos utca 15.; cégjegyzékszáma: Cg. 13-02-051379; e-mail: ugyfelszolgalat@job-force.hu, központi telefonszám: +36 (1) 785-4828) jár el.

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:

Telefonszáma: +36 (1) 785-4828 E-mail címe: ugyfelszolgalat@job-force.hu

Honlapja: www.job-force.hu

Az adatkezelő képviselője: Mezei Gergely, az igazgatóság elnöke

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Csetneki Ügyvédi Iroda

Az adatvédelmi tisztviselő székhelye: 1051 Budapest, Sas utca 1. III. emelet 1.

Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: gdpr@csetneki.eu

Az adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +3670 415-4454

2. A személyes adatok köre, kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja

A Job Force Iskolaszövetkezet a munkavállalói által megjelölt, „veszély esetén értesítendő” személyek (kapcsolattartók) nevét, e-mailcímét és telefonszámát kezeli az esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzetben történő kapcsolatfelvétel lehetővé tétele céljából.

A Job Force Iskolaszövetkezet a saját és munkavállalói (ill. pályázói) jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges okból valamint a szerződési kötelezettségeinek teljesítése érdekében tartja nyilván a fenti bekezdésben meghatározott kapcsolattartói adatokat.

3. A személyes adatok címzettjei

A hivatkozott kapcsolattartók személyes adatait a Job Force Iskolaszövetkezet kizárólag azon munkavállalói – kivételes esetekben alvállalkozói/megbízottai – ismerhetik meg, akik munkaköre ellátásához, ill. feladatuk teljesítéséhez szükséges.

A Job Force Iskolaszövetkezet a hivatkozott kapcsolattartók személyes adataival kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót vesz igénybe, illetve feladatai elvégzéséhez igénybe vett partnerei, mint címzettek számára átadhatja, ill. számukra hozzáférhetővé teheti. A címzettek és az általuk végzett tevékenységek listáját jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.

4. A személyes adatok tárolásának időtartama

A kapcsolattartói adatok adatkezelésének időtartama a vonatkozó munkavállaló munkaviszonyának, ill. egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyának megszűnéséig tart.

5. Adatbiztonság

A személyes adatok kezelésével összefüggésben a Job Force Iskolaszövetkezet gondoskodik a vonatkozó kapcsolattartók személyes adatainak biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6. A „veszély esetén értesítendő” kapcsolattartók érintetti jogai, panasztételi és jogorvoslati jog

A kapcsolattartók kérelmezhetik a személyes adataikhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok jogellenes kezelése ellen.

Jogellenes adatkezelés esetén a veszély esetén értesítendő személyek tiltakozhatnak az adatkezelés ellen postai úton vagy e-mailben az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein. Jogellenes adatkezelés esetén pert is indíthatnak az Adatkezelő ellen az illetékes bíróságnál. Emellett panaszt tehetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

A jelen tájékoztatóban és annak mellékletében foglalt rendelkezések a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően módosulhatnak, illetve a Job Force Iskolaszövetkezet jogosult azokat egyoldalúan módosítani.

Kelt: Budapest, 2020. december 17.

Job Force Iskolaszövetkezet

Melléklet: A címzettek listája, akikkel a Job Force Iskolaszövetkezet az általa - jelen adatkezelési tájékoztató szerint - kezelt személyes adatokat közli vagy közölni fogja (https://job-force.hu/adatvedelmi-iranyelvek oldalon az Adatkezelések címzettjei cím alatt megtalálható)