Adatkezelési tájékoztató a referencia személyek adatairól

Adatvédelmi tájékoztatónk ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel a Job Force Iskolaszövetkezet álláskeresői/pályázói által referenciaszemélyként megjelölt személyekre vonatkozóan megadott személyes adatokat. A referenciaszemélyek adatainak biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások - beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) - teljes szem előtt tartásával végezzük.

A Job Force Iskolaszövetkezet ezennel az alábbiak szerint tájékoztatja az álláskeresői/pályázói által referenciaszemélyként megjelölt személyeket a személyes adataik kezeléséről:

1. Adatkezelő

A referenciaszemélyként megjelölt személyes adatok adatkezelőjeként a Job Force Iskolaszövetkezet (székhelye: H-2161 Csomád, Akácos utca 11.; cégjegyzékszáma: Cg. 13-02-051379) jár el.

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:
Telefonszáma: +36 (1) 785-4828
Postai címe: 1134 Budapest, Váci út 49.
E-mail címe: ugyfelszolgalat@job-force.hu
Honlapja: www.job-force.hu
Az adatkezelő képviselője: Mezei Gergely, az igazgatóság elnöke
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Dr. Tamási Ügyvédi Iroda
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének
székhelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4., I/17.
Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:  zsolt.tamasi@belegal.hu
Az adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: + 36 30 474 2214

 

2. A személyes adatok köre, kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a Job Force Iskolaszövetkezet álláskeresői/pályázói által referenciaszemélyként megjelölt személyek nevét, e-mailcímét és telefonszámát kezeli az álláskeresők/pályázók felkészültségéről, szakmai tapasztalatairól való meggyőződés érdekében történő kapcsolattartás céljából.

A Job Force Iskolaszövetkezet jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges okból tartja nyilván a kapcsolattartói adatokat.

 

3. A személyes adatok címzettjei

A kapcsolattartók személyes adatait a Job Force Iskolaszövetkezet kizárólag azon munkavállalói ismerhetik meg, akik munkaköre ellátásához, ill. feladatuk teljesítéséhez szükséges a fent meghatározott adatkezelési cél érdekében.

A Job Force Iskolaszövetkezet a személyes adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót vesz igénybe, illetve feladatai elvégzéséhez igénybe vett partnerei, mint címzettek számára átadhatja, ill. számukra hozzáférhetővé teheti. A címzettek és az általuk végzett tevékenységek listáját jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

4. A személyes adatok kezelésének időtartama

A kapcsolattartói adatok adatkezelésének időtartama addig tart, ameddig azon álláskereső/pályázó, aki az érintett személyeket referenciaként megjelölte, az Adatkezelő álláskeresői adatbázisában szerepel.

 

5. Adatbiztonság

A személyes adatok kezelésével összefüggésben a Job Force Iskolaszövetkezet gondoskodik a referenciaként megjelölt személyek személyes adatainak biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

6. A referencia-személyek érintetti jogai, panasztételi és jogorvoslati jog

A referenciaként megjelölt személyek kérelmezhetik a személyes adataikhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok jogellenes kezelése ellen.

Jogellenes adatkezelés esetén a kapcsolattartók tiltakozhatnak az adatkezelés ellen postai úton vagy e-mailben az adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein. Jogellenes adatkezelés esetén pert is indíthatnak az Adatkezelő ellen az illetékes bíróságnál. Emellett panaszt tehetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

A jelen tájékoztatóban és annak mellékletében foglalt rendelkezések a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően módosulhatnak, illetve a Job Force Iskolaszövetkezet jogosult azokat egyoldalúan módosítani.

Kelt: Budapest, 2019. március 22.
Job Force Iskolaszövetkezet

Melléklet: Az ún. címzettek listája, akikkel a Job Force Iskolaszövetkezet az általa - jelen adatkezelési tájékoztató szerint - kezelt személyes adatokat közli vagy közölni fogja