Adatkezelési tájékoztató a Job Force Iskolaszövetkezet munkavállalói (saját munkavállalói állomány) részére

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a Job Force Iskolaszövetkezet munkavállalói részére

(saját munkavállalói állomány)

Adatvédelmi tájékoztatónk ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel a Job Force Iskolaszövetkezet munkavállalóinak személyes adatait. A munkavállalói adatok biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások - beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) - teljes szem előtt tartásával végezzük.

A Job Force Iskolaszövetkezet, mint az Ön munkáltatója ezennel, az alábbiak szerint tájékoztatja Önt, mint saját munkavállalói állományba tartozó munkavállalót a személyes adatai kezeléséről:

1. Adatkezelő

Az Ön munkaviszonyával kapcsolatosan a személyes adatai adatkezelőjeként az Ön munkáltatója, a Job Force Iskolaszövetkezet (székhelye: H-2161 Csomád, Akácos utca 15.; cégjegyzékszáma: Cg. 13-02-051379) (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Munkáltató) jár el.

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:

Telefonszáma: +36 (1) 785-4828

Postai címe: 1134 Budapest, Váci út 47. E-mail címe: ugyfelszolgalat@job-force.hu

Honlapja: www.job-force.hu

Az adatkezelő képviselője: Mezei Gergely, az igazgatóság elnöke

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Csetneki Ügyvédi Iroda

Az adatvédelmi tisztviselő székhelye: 1051 Budapest, Sas utca 1. III. emelet 1.

Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: gdpr@csetneki.eu

Az adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +3670 415-4454

2. A személyes adatok kezelésének célja és az adatkezelés jogalapja

A Job Force Iskolaszövetkezet a munkavállalóinak a személyes adatait a munkaviszony létesítése, teljesítése, fenntartása és megszüntetése érdekében kezeli.

A Munkáltató jogszabályi felhatalmazás alapján, a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében – elsősorban a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: az „Mt.”) 10.§ (1) és (3) bekezdése, valamint a mindenkor hatályos egyéb adózási, társadalombiztosítási, munkaegészségügyi és munkavédelmi valamint egyéb vonatkozó jogszabályok – többek között, de nem kizárólagosan az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény és a Munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján – kezeli az Ön személyes adatait.

Ezen adatok elsődlegesen a következők: a munkavállaló neve; születési neve; születési helye; születési ideje; anyja születési neve; lakóhely; tartózkodási hely (amennyiben eltérő a lakóhelytől); adóazonosító jele; társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ szám); arra vonatkozó információ, hogy a Munkavállaló pályakezdőnek vagy nyugdíjasnak minősül-e; nyugdíjas törzsszám (nyugdíjas munkavállaló esetén); személyi igazolvány száma; lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma; bankszámla száma; életkora; családi állapota; gyermekei száma és születési ideje valamint azok adóazonosító jele; családi adókedvezményt igénybe vesz-e; van-e másik munkaviszonya (másodállás); rehabilitációs kártyával rendelkezik-e; a Munkavállaló iskolai végzettsége; szakképzettsége; állampolgársága; munkaköre; munkabére; munkaegészségügyi alkalmassági igazolás; előző munkahely kilépő papírja; a Munkavállaló jövedelmét terhelő, bíróság által meghatározott levonással kapcsolatos adatok; törvény által meghatározott egyéb adatok, munkakörhöz kapcsolódóan vonatkozó törvényi felhatalmazás alapján erkölcsi bizonyítvány.

A Munkáltató jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében másolatot készít a Munkavállaló jogszabályban meghatározott személyes adatokat tartalmazó iratairól.

A Job Force Iskolaszövetkezet jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges okból tartja nyilván a munkáltatói ellenőrzéssel kapcsolatos adatokat az alábbiak szerint: a Munkáltató informatikai és egyéb eszközöket (elsősorban számítógép, e-mail fiók, internet hozzáférés, telefon, személygépkocsi) bocsáthat a Munkavállaló rendelkezésére munkavégzés céljából. A Munkáltató tulajdonát képező eszközök használati feltételeiről és a használat megengedett módjáról bővebb információ a munkaszerződésében, illetve a Munkáltató vonatkozó szabályzataiban található. A Munkáltató ezen informatikai és egyéb eszközei Munkavállaló általi használatának ellenőrzésére az adatvédelmi jogszabályokkal valamint az Mt. 11.§ (1)-(2) bekezdéseivel összhangban jogosult. Amennyiben a Munkáltató élni kíván az ellenőrzés lehetőségével, úgy az ellenőrzés részleteiről és az azzal kapcsolatos adatkezelésről külön szabályzatban tájékoztatja a Munkavállalókat.

A Munkáltató kezeli az általa vagyonvédelmi célból működtetett beléptető rendszerek használatához szükséges, Munkavállalók használatába adott belépőkártyák számát.

A Munkavállalók önkéntes hozzájárulása alapján kapcsolattartás céljából kezelheti Munkáltató a Munkavállalók következő adatait: magán telefonszám, magán e-mail cím, levelezési cím és a Munkavállaló veszély esetén értesítendő hozzátartozójának elérhetőségi adatai (neve és telefonszáma). Amennyiben Ön ezen adatait nem kívánja az adatkezelőnek megadni, akkor Önt ezzel kapcsolatosan semmilyen joghátrány nem éri, viszont nem fogjuk tudni Önnel, illetve hozzátartozóival szükség esetén felvenni a kapcsolatot.

3. A személyes adatok címzettjei

A Job Force Iskolaszövetkezet munkavállalóinak jelen tájékoztató tárgyát képező személyes adatait a szervezetén belül kizárólag a humán erőforrási (HR), a bérszámfejtési és a pénzügyi osztály illetékes munkatársai ismerhetik meg, ők is csak a feladatuk elvégzéséhez szükséges mértékben.

A Munkavállalók személyes adatait a Job Force Iskolaszövetkezet a munkáltatói feladatai elvégzéséhez igénybe vett partnerei, mint címzettek számára átadhatja, ill. számukra hozzáférhetővé teheti. A címzettek és az általuk végzett tevékenységek listáját jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.

4. A személyes adatok tárolásának időtartama

A Munkáltatóra, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés esetén a Job Force Iskolaszövetkezet a rá vonatkozó jogi (pl. bérszámfejtési, munkavédelmi stb.) kötelezettség teljesítésére előírt időtartamig kezeli a Munkavállalók személyes adatait.

A Munkáltató, mint adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelések esetén az adatkezelés időtartama a munkaviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévülési idejéig, illetőleg az adott adatkezelésre (pl. : IT eszközök használatának ellenőrzése) vonatkozó külön tájékoztatóban vagy szabályzatban megjelölt határidőig tart.

A kizárólag a munkavállaló önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezeléssel érintett személyes adatok a hozzájárulás érintett általi visszavonásával, ill. a munkaviszony megszűnésének időpontjában törlésre kerülnek.

5. Adatbiztonság

A személyes adatok kezelésével összefüggésben a Job Force Iskolaszövetkezet gondoskodik a munkavállalói személyes adatainak biztonságáról, továbbá megteszi mindazon elvárható technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások érvényre juttatásához szükségesek. Ennek megfelelően az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

6. Az Ön érintetti jogai, panasztételi és jogorvoslati jog

Ezennel tájékoztatjuk, hogy Ön kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A fent meghatározott önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Szintén önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén vagy ha az adatkezelés automatizált módon történik, kérheti, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által a Job Force Iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, valamint, hogy ezeket az adatokat a Job Force Iskolaszövetkezet egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ez az adathordozhatósághoz való jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Jogellenes adatkezelés esetén a munkavállalók tiltakozhatnak az adatkezelés ellen postai úton vagy e-mailben az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein. Jogellenes adatkezelés esetén pert is indíthatnak az Adatkezelő ellen az illetékes bíróságnál. Emellett panaszt tehetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

A jelen tájékoztatóban és annak mellékletében foglalt rendelkezések a mindenkor hatályos munkaügyi és adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően módosulhatnak, illetve a Munkáltató jogosult azokat egyoldalúan módosítani.

Kelt: Budapest, 2020. december 17.

Job Force Iskolaszövetkezet

Melléklet: A címzettek listája, akikkel a Job Force Iskolaszövetkezet az általa - jelen adatkezelési tájékoztató szerint - kezelt személyes adatokat közli vagy közölni fogja (https://job-force.hu/adatvedelmi-iranyelvek oldalon az Adatkezelések címzettjei cím alatt megtalálható)