Adatkezelési tájékoztató a hírlevélre feliratkozók adatairól

Adatvédelmi tájékoztatónk ismerteti, hogy milyen módon kezeljük, gyűjtjük és használjuk fel a Job Force Iskolaszövetkezet hírleveleire feliratkozók személyes adatait. A személyes adatok biztonsága fontos a számunkra, azok kezelését a mindenkor hatályos jogszabályi előírások - beleértve különösen az EU 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendeletét (GDPR) - teljes szem előtt tartásával végezzük

A Job Force Iskolaszövetkezet ezennel az alábbiak szerint tájékoztatja a hírlevelére feliratkozókat a személyes adataik kezeléséről, amelyhez az önkéntes hozzájárulásukat kéri:

 

1. Adatkezelő

A Job Force Iskolaszövetkezet hírlevelére feliratkozók személyes adatai adatkezelőjeként a Job Force Iskolaszövetkezet (székhelye: H-2161 Csomád, Akácos utca 11.; cégjegyzékszáma: Cg. 13-02-051379) jár el.

Az adatkezelő elérhetőségei a következők:

Telefonszáma: +36 (1) 785-4828
Postai címe: 1134 Budapest, Váci út 49.
E-mail címe: ugyfelszolgalat@job-force.hu
Honlapja: www.job-force.hu
Az adatkezelő képviselője: Mezei Gergely, az igazgatóság elnöke
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: Dr. Tamási Ügyvédi Iroda
Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének
székhelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 2-4., I/17.
Az adatvédelmi tisztviselő e-mail címe:  zsolt.tamasi@belegal.hu
Az adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: + 36 30 474 2214

 

2. A kezelt személyes adatok meghatározása, az adatkezelés célja és jogalapja

A Job Force Iskolaszövetkezet a hírleveleire feliratkozók közvetlenül megadott hozzájárulása alapján kezeli a feliratkozók nevét és e-mailcímét.

A személyes adatok felhasználásának az a célja, hogy a Job Force Iskolaszövetkezet a hírleveleit (marketing anyagait) az arra feliratkozók részére eljuttassa, a kapcsolatot velük ilyen módon tartsa.

 

3. A személyes adatok címzettjei

A feliratkozók személyes adatai az adatkezelő adatbázisában kerülnek tárolásra, és azok csak a Job Force Iskolaszövetkezet azon ügyintéző munkatársai és esetleges alvállalkozói/megbízottjai számára válnak hozzáférhetővé, akik munkavégzése, illetve feladatának teljesítése érdekében a hozzáférés a fent meghatározott adatkezelési cél érdekében szükséges.

A Job Force Iskolaszövetkezet a személyes adatokkal kapcsolatos egyes technikai (informatikai) műveletek végzésére adatfeldolgozót vesz igénybe, illetve feladatai elvégzéséhez igénybe vett partnerei, mint címzettek számára átadhatja, ill. számukra hozzáférhetővé teheti. A címzettek és az általuk végzett tevékenységek listáját jelen tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.

 

4. A személyes adatok tárolásának időtartama

Az Adatkezelő a feliratkozók személyes adatait a feliratkozás időtartama alatt őrzi meg. A feliratkozók bármikor leiratkozhatnak a hírlevélről, és ezzel visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat. A hírlevélről történő leiratkozás eredményeként az Adatkezelő törli az érintett személyes adatait a vonatkozó kérést / leiratkozást követő legfeljebb 72 órán belül a vonatkozó adatbázisából.

 

5. Adatbiztonság

A Job Force Iskolaszövetkezet számára fontos az Ön adatainak védelme. Technikai rendszerünket folyamatosan fejlesztjük annak érdekében, hogy megfelelően gondoskodhassunk az Ön adatainak biztonságáról és mindig megtesszük azokat a szükséges és lehetséges intézkedéseket, amelyek célja az Ön adataihoz való illetéktelen hozzáférés és az azokkal való visszaélés megakadályozása. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket vezetünk továbbá be abból a célból, hogy megvédjük az Ön jogszerűen kezelt adatait a törlődés, sérülés vagy megsemmisülés ellen. Ezt számos szükséges műszaki és szervezeti intézkedéssel garantáljuk. Ezek közé tartoznak az adatbiztonság esetleges megsértésének kezelésére irányuló intézkedések. Azonban figyelembe kell venni, hogy nincs olyan az interneten való továbbításra, illetve az adatok digitális tárolására szolgáló módszer, ami teljesen biztonságos lenne. Miután teljes bizonyossággal az adatok biztonsága nem garantálható, a Társaság törekszik a személyes adatok és információ megóvására, és folyamatosan ellenőrzi és fejleszti hálózatának biztonságát.

 

6. A feliratkozók érintetti jogai, panasztételi és jogorvoslati jog

A Job Force Iskolaszövetkezet hírlevelére feliratkozók kérelmezhetik a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A 4. ponttal összhangban a hírlevélre feliratkozók bármikor visszavonhatják az adatkezeléshez adott hozzájárulásukat, és kérhetik az adataik törlését.

Jogellenes adatkezelés esetén a hírlevélre feliratkozók tiltakozhatnak az adatkezelés ellen postai úton vagy e-mailben az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein. Jogellenes adatkezelés esetén pert is indíthatnak az Adatkezelő ellen az illetékes bíróságnál. Emellett panaszt tehetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál a következő elérhetőségeken: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Kelt: Budapest, 2019. március 22.
Job Force Iskolaszövetkezet

Melléklet: Az ún. címzettek listája, akikkel a Job Force Iskolaszövetkezet az általa - jelen adatkezelési tájékoztató szerint - kezelt személyes adatokat közli vagy közölni fogja